Trimix Instructor OC

Trimix Instructor OC

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest przekazanie wiedzy o mieszankach gazowych. Program ten został opracowany przez czołowych instruktorów, fizjologów zajmujących się nurkowaniem oraz najbardziej doświadczonych nurków korzystających z mieszanek gazowych w społeczności nurków technicznych.

2. IANTD Trimix Instructor reprezentuje standard doskonałości w zakresie znajomości mieszanek gazowych na poziomie zaawansowanego nurkowania rekreacyjnego.

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Normoxic Trimix Instructor z aktywnym statusem nauczania przez minimum 1 rok. Staż instruktorski 5 lat.

2. Posiadanie minimum 500 zalogowanych nurkowań, z których przynajmniej 200 było poprowadzonych

na głębokościach większych niż 30m i przynajmniej 50 na poziomie Trimix.

3. Przeprowadzenie przynajmniej 12 kursów IANTD – rekreacyjnych lub technicznych. Równoważne kursy innych federacji mogą być wliczone.

4. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Czterodniowy program składa się z zaznajomienia kandydata z procedurami instruktorskimi, poprawy umiejętności praktycznych oraz konieczności asystowania w pełnym kursie IANTD Trimix Diver, któremoże się odbyć przed lub podczas IEC. Program IEC kładzie nacisk na przyswojenie metod oraztechnik nauczania programu IANTD Trimix Diver.

2. IEC dla IANTD Trimix Instructor jest prowadzone przez IANTD Trimix IT oraz jednego IANTDTrimix Instructor LUB, jeśli kandydat został pozytywnie oceniony przez innego IANTD Trimix Instructor, kontynuacja IEC może być prowadzona przez jednego Trimix IT.

3. Asysta przy pełnym kursie Trimix Diver – przed lub podczas IEC.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Trimix Diver Student Kit.

2. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Trimix Diver.

3. Analizator tlenowy.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Liczba kandydatów przypadająca na jednego IT nie może przekraczać trzech, podczas nurkowań głębszych niż 60m.

2. Głębokość żadnego z nurkowań kursowych nie może przekroczyć 90 m.

F. Wymogi do certyfikacji

1. Ukończenie programu IANTD Trimix Instructor IEC oraz zaprezentowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia, pozwalającego certyfikować kandydata na IANTD Trimix Instructor.

G. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzanie przynajmniej 2 programów IANTD Technical Diver rocznie, w tym jednego IANTD Trimix Diver.

2. Zachowanie aktywnego statusu członkowskiego w IANTD oraz uiszczanie rocznej składki instruktorskiej.

3. Logowanie w ciągu roku minimum 10 nurkowań Trimix lub Heliox, prowadzonych poza jakimkolwiek kursem.

4. Wygłoszenie wykładu lub napisanie publikacji na temat techniczny lub asysta przy kursie IANTD EANx IEC lub IANTD Trimix IEC lub posiadanie aktywnego członkowstwa w komitecie zajmującym się ważnymi projektami związanymi z nurkowaniem.

5. Posiadanie ubezpieczenia bądź udokumentowanego zabezpieczenia finansowego na minimum 1 mln. USD.

H. Zajęcia praktyczne

1. Poprowadzenie przynajmniej 1 nurkowania na poziomie Trimix.

2. Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresu programu Trimix Diver wyznaczonych przez IT.

3. Zademonstrowanie zakręcanie zaworów w czasie krótszym niż 45s.

4. Zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń sprawnościowych z zakresu kursu Technical Instruktor (jeżeli nie zostały zaliczone podczas wcześniejszych kursów technicznych – do decyzji IT).

Obowiązujące poziomy wykonania ćwiczeń (poziom zaliczenia 65 punktów).

Ćwiczenie pierwsze (25 punktów).

Przepłynąć dystans 18 metrów na wstrzymanym oddechu, po czym rozpocząć oddychanie partnerskie z drugim

nurkiem, przy wykorzystaniu drugiego stopnia na długim wężu. Wciąż dzieląc się gazem przepłynąć odległość

240 metrów. Czas należy mierzyć od momentu, gdy obaj nurkowie rozpoczną płynięcie z dzieleniem się gazem.

Odjąć 5 punktów za każdą nieudaną próbę przepłynięcia 18 metrów.

Czas (mm:ss)     Punkty            Czas (mm:ss)     Punkty            Czas (mm:ss)      Punkty

8min lub mniej      25                   9:31 – 9:40           19               10:21 – 10:30          11

8:01 – 8:15             24                   9:41 – 9:50           18               10:31 – 10:40           8

8:16 – 8:30             23                   9:51 – 10:00         17               10:41 – 10:50           4

8:31 – 8:45             22                 10:01 – 10:10         15               10:51 – 11:00           1

8:46 – 9:00             21                 10:11 – 10:20         13                ponad 11 min         0

9:01 – 9:10             20

Ćwiczenie drugie (20 punktów)

Przepłynąć dystans 600 metrów w pełnym sprzęcie z zestawem dwubutlowym oraz z dwiema butlami bocznymi.

Czas (mm:ss)       Punkty            Czas (mm:ss)      Punkty             Czas (mm:ss)      Punkty           Czas (mm:ss)         Punkty

do 19:30                  20                22:01 – 22:10          14                22:51 – 23:00          9                23:21 – 23:25               4

19:31 – 20:00          19                22:11 – 22:20          13                23:01 – 23:05          8                23:26 – 23:30               3

20:01 – 20:30          18                22:21 – 22:30          12                23:06 – 23:10          7                23:31 – 23:40               2

20:31 – 21:00          17                22:31 – 22:40          11                23:11 – 23:15          6                23:41 – 24:00               1

21:01 – 21:30          16                22:41 – 22:50          10                23:16 – 23:20          5                   powyżej 24                0

21:31 – 22:00          15

Ćwiczenie trzecie (10 punktów)

Przepłynąć dystans 15 metrów, wypiąć jedną butlę boczną i położyć ją na dnie, po kolejnych 15 metrach, wypiąć drugą butlę boczną. Wszystko należy wykonywać bez zmiany tempa płynięcia. Dalej przepłynąć 15 metrów po czym w odwrotnej kolejności zebrać butle boczne, utrzymując stałe tempo.

Wykonanie                                                                                                                                                             Punkty

Ćwiczenie wykonane poprawnie technicznie w czasie krótszym niż 3 min, bez spowolnień                                   10

Kandydat zwalnia podczas wypinania lub przypinania butli bocznej, lub technika jest niechlujna,

ćwiczenie ukończone w czasie krótszym niż 3 min.                                                                                                  9

Kandydat zatrzymuje się podczas wypinania lub przypinania butli bocznej, ćwiczenie ukończone w

czasie krótszym niż 3,5min.                                                                                                                                       6

Kandydat zatrzymuje się podczas wypinania i przypinania butli bocznej, ćwiczenie ukończone w

czasie krótszym niż 4min.                                                                                                                                          4

Ćwiczenie ukończone w czasie dłuższym niż 4 min, ale krótszym niż 5 min.                                                           2

Ćwiczenie ukończone w czasie dłuższym niż 5 min.                                                                                                 1

Ćwiczenie nie ukończone                                                                                                                                          0

Ćwiczenie czwarte (10 punktów)

Pierwsza część ćwiczenia polega na holowaniu nurka w pełnym sprzęcie; z zestawem dwubutlowym oraz z dwiema butlami bocznymi na odległość 60 metrów po powierzchni, prowadząc jednocześnie sztuczne oddychanie. Następnie zasymulować procedurę EMS. 10 punktów przyznaje się za doskonałą technikę oraz zastosowanie procedury EMS, oceny dokonuje IT. Druga część ćwiczenia polega na zdjęciu z poszkodowanego sprzętu oraz przygotowaniu go do wyjęcia z wody. Punkty przyznaje się według tabeli, zawierającej czasy przeznaczone na wykonanie zadania. W trzeciej części kandydat musi zasymulować na powierzchni CPR. 10 punktów przyznaje się za doskonałą technikę – wg subiektywnej oceny IT.

Czas (mm:ss)     Punkty            Czas (mm:ss)       Punkty

3min lub mniej      10                   4:31 – 4:45             4

3:01 – 3:30            9                    4:46 – 5:00             2

3:31 – 4:00            8                    ponad 5min            0

4:01 – 4:30            6

Ćwiczenie piąte (10 punktów)

Z zamkniętymi oczami, przepłynięcie dystansu 15 metrów wzdłuż liny lub innego punktu odniesienia. Odpięcie butli bocznych i przepłynięcie kolejnych 15 metrów. Powrót do zostawionych butli (których położenie powinno być wcześniej nieco przez IT przesunięte). Kandydat odnajduje butle wyczuwając je na linie i przyczepia w odpowiednie miejsce na uprzęży. Przepływa dalej odległość 15 metrów, przełącza się na najsłabszą mieszankę nitroksową, potem przepływa kolejne 15 metrów i przełącza się na najbogatszy EAN lub na tlen. 10 punktów przyznaje się, gdy kandydat doskonale poradzi sobie z zadaniem. Odjęcie jednego punktu za każdą utratę pływalności. Odjęcie 2 punktów za nieznalezienie butli we właściwym miejscu. Odjęcie 10 punktów, jeśli kandydat przełączy się na zły gaz..

Ćwiczenie szóste (10 punktów)

Zdjęcie zestawu dwubutlowego oraz dwóch butli bocznych, a następnie założenie sprzętu z powrotem. 10

punktów przyznaje się za doskonałe wykonanie ćwiczenia. Odjęcie jednego punktu za każdorazowe zaplątanie

się. Odjęcie 2 punktów za utratę pływalności. Odjęcie 2 punktów jeśli ćwiczenie zajmie dłużej niż 3 miuty.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności