Rebreather Normoxic Trimix Instructor

Rebreather Normoxic Trimix Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest przekazanie pogłębionej wiedzy w zakresie nurkowań Rebreather Normoxic Trimix.

2. Normoxic Trimix Instructor może prowadzić programy IANTD od Open Water Diver do Rebreather Normoxic Trimix Diver.

B. Wymagania wstępne

1. Asysta przy przynajmniej jednym kursie Rebreather Normoxic Trimix Diver. Może mieć ona miejsce przed lub w trakcie IEC.

2. Stopień IANTD Rebreather Instruktor z aktywnym statusem nauczania i IANTD Trimix Diver lub równoważny.

3. Przeprowadzenie przynajmniej 3 kursów Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix Diver oraz 3 kursów Rebreather Diver.

4. Minimum 2 lata stażu instruktorskiego.

5. Posiadanie minimum 350 zalogowanych nurkowań, z których przynajmniej 100 było poprowadzonych

na głębokościach większych niż 39m i przynajmniej 25 na poziomie Normoxic Trimix lub Trimix.

6. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Trzy dniowy program kładzie nacisk na przyswojenie metod oraz technik nauczania programu IANTD

CCR Normoxic Trimix Diver oraz zawiera asystę w pełnym kursie CCR Normoxic Trimix, która może się odbyć przed lub podczas IEC. Kandydat musi wykazać się odpowiednimi zdolnościami przywódczymi oraz przygotować przynajmniej dwa wykłady z zakresu programu.

2. IEC prowadzone jest przez CCR Normoxic Trimix.

3. Rebreather Normoxic Trimix Instructor może uczyć na kursie CCR Normoxic Trimix lub na każdym kursie CCR na który posiada uprawnienia jako nurek.

4. Nie może:

a. Uczyć na kursie Recreational Rebreather Diver lub Rebreather Diver na modelu urządzenia na który nie ma uprawnień Rebreather Instructor.

b. UWAGA: NIE MOŻE uczyć na kursie OC Normoxic Trimix Diver, jeżeli nie ma stopnia OC Normoxic Trimix Instructor.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Rebreather Normoxic Trimix Diver Student Kit.

a. (RB) Karty ćwiczeń IANTD “S” drill chart C-3401 i Rebreather Skills Sheets C-3400 1&2.

2. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Rebreather Normoxic Trimix Diver.

3. Własny Rebreather lub nieograniczony dostęp do urządzenia.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Liczba kandydatów przypadająca na jednego IT nie może przekraczać czterech.

2. Głębokość żadnego z nurkowań kursowych nie może przekraczać 60 m na OC.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzanie przynajmniej 4 programów IANTD rocznie, w tym jednego IANTD Normoxic Trimix Diver, posiadając aktywny status nauczania.

2. Zachowanie aktywnego statusu członkowskiego w IANTD, uiszczanie rocznej składki instruktorskiej oraz publikacja na temat techniczny lub asysta przy kursie IANTD Instruktor IEC.

3. Logowanie w ciągu roku minimum 20 nurkowań Normoxic Trimix, jaskiniowych lub wrakowych prowadzonych poza jakimkolwiek kursem, korzystając z EANx lub tlenu podczas dekompresji.

4. Posiadanie ubezpieczenia bądź udokumentowanego zabezpieczenia finansowego na minimum 1 mln. USD.

G. Zajęcia praktyczne

1. Poprowadzenie przynajmniej 3 nurkowań na kursie Normoxic Trimix pod nadzorem Trimix Instruktor.

2. Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresu programu Rebreather

Normoxic Trimix Diver wyznaczonych przez Trimix Instruktor.

3. Zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń sprawnościowych z zakresu kursu Technical Instruktor (jeżeli nie zostały zaliczone podczas wcześniejszych kursów technicznych – do decyzji IT).

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności