Normoxic Trimix Instructor

Normoxic Trimix Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest przekazanie pogłębionej wiedzy w zakresie nurkowań Normoxic Trimix.

2. Normoxic Trimix Instructor może prowadzić programy IANTD od Open Water Diver do Normoxic Trimix Diver.

B. Wymagania wstępne

1. Asysta przy przynajmniej jednym kursie Normoxic Trimix Diver. Może mieć ona miejsce przed lub w trakcie IEC.

2. Dla rebreatherów kurs musi odbywać się na tym urządzeniu.

3. Stopień IANTD Advanced EANx Instruktor z aktywnym statusem nauczania i IANTD Trimix Diver lub równoważny.

4. Przeprowadzenie przynajmniej 3 kursów Open Water, 3 Advanced Open Water, 3 EANx, oraz 3 Advanced EANx Diver.

5. Minimum 2 lata stażu instruktorskiego.

6. Posiadanie minimum 350 zalogowanych nurkowań, z których przynajmniej 100 było poprowadzonych na głębokościach większych niż 39m i przynajmniej 25 na poziomie Normoxic Trimix lub Trimix.

7. Ukończone 21 lat..

Jeśli kandydat podnosi swoje kwalifikacje z poziomu Instruktor Techniczny na Normoxic Trimix Instruktor na OC:

8. Posiadanie minimum 350 zalogowanych nurkowań, z których przynajmniej 150 było poprowadzonych

na głębokościach większych niż 39 msw i przynajmniej 25 na poziomie Trimix

C. Przebieg szkolenia

1. Trzy dniowy program kładzie nacisk na przyswojenie metod oraz technik nauczania programu IANTD

Normoxic Trimix Diver oraz zawiera asystę w pełnym kursie Normoxic Trimix, która może się odbyć przed lub podczas IEC. Kandydat musi wykazać się odpowiednimi zdolnościami przywódczymi oraz przygotować przynajmniej dwa wykłady z zakresu programu.

2. IEC prowadzone jest przez Normoxic Trimix IT.

3. Jeśli kandydat podnosi swoje kwalifikacje z poziomu Technical Instruktor do Normoxic Trimix Instruktor musi asystować w pełnym kursie Normoxic Trimix.

Uwaga: Nie stanowi to elementu kursu IEC. Kandydat musi wykazać się odpowiednimi zdolnościami przywódczymi oraz przygotować przynajmniej dwa wykłady z zakresu programu.

4. Program podniesienia kwalifikacji nadzorowany jest przez jednego Trimix Instruktor, który przeprowadził już przynajmniej 3 kursy Normoxic Trimix Diver. Do prowadzenia programu Normoxic Rebreather Trimix Instruktor wymagany jest Trimix Rebreather Instruktor.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Normoxic Trimix Diver Student Kit.

2. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Normoxic Trimix Diver.

3. Analizator tlenowy.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Liczba kandydatów przypadająca na jednego IT nie może przekraczać czterech.

2. Głębokość żadnego z nurkowań kursowych nie może przekraczać 60 m na OC.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzanie przynajmniej 4 kursów IANTD, w tym 1 IANTD Normoxic Trimix Diver rocznie, posiadając

aktywny status nauczania.

2. Zachowanie aktywnego statusu członkowskiego w IANTD, uiszczanie rocznej składki instruktorskiej oraz publikacja na temat techniczny lub asysta przy kursie IANTD Instruktor IEC.

3. Logowanie w ciągu roku minimum 20 nurkowań Normoxic Trimix, jaskiniowych lub wrakowych prowadzonych poza jakimkolwiek kursem, korzystając z EANx lub tlenu podczas dekompresji.

4. Posiadanie ubezpieczenia bądź udokumentowanego zabezpieczenia finansowego na minimum 1 mln. USD.

G. Zajęcia praktyczne

1. Poprowadzenie przynajmniej 3 nurkowań podczas kursu Normoxic Trimix pod nadzorem Trimix Instruktor.

2. Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresu programu Normoxic Trimix Diver.

3. Zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń sprawnościowych z zakresu kursu Technical Instruktor (jeżeli nie zostały zaliczone podczas wcześniejszych kursów technicznych – do decyzji IT).

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności