Closed Circuit Rebreather Instructor (CCR)

Closed Circuit Rebreather Instructor (CCR)

A. Cel szkolenia

1. Program szkoelnia przeznaczony dla instruktorów chcących pogłębiać umiejętności i uzyskać wyższy certyfikat..

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać licencję IANTD Advanced EANx Instructor, lub przejść takie szkoelnie instruktorskie razem z kursem CCR IEC.

2. Kandydat musi posiadać licencję CCR Diver.

a. Zalogowanych 150 nurkowań, z czego przynajmniej 100 (przy100 godzianch runtime’u) z użyciem CCR na który ma zamiar uzyskać uprawnienia instruktorskie.

b. W przypadku unifikacji na inny model CCR wymagane jest minimum 30 zalogowanych nurkowań oraz  40 godzin na CCR przed przystąpieniem do szkolenia Instructor Crossover IEC.

3. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Asysta w co najmniej jednym pełnym kursie CCR przed lub w trakcie szkolenia instruktorskiego IEC.

2. Wykazanie zdolności w używaniu prezentacji medialnych oraz wykonywaniu ćwiczeń basenowych podczas co najmniej 6 nurkowań.

3. Zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem minimum 80%.

4. Unifikacja (crossover) z jednego modelu CCR na inny CCR.

a. IANTD CCR Instructor przechodzący unifikację na inny model musi podczas szkolenia jedynie zaznajomić się z różnicami w elektronice i budowie obu modeli oraz zaliczyć wykłady. Umiejętność nauczania demonstrowana jest w basenie podczas dwóch nurkowań.

b. Instruktorzy unifikujący się z innych organizacji do IANTD muszą zademonstrować wiedzę na temat standardów i procedur IANTD oraz użycie materiałów IANTD do nauczania. Kandydat zalicza jedną sesję basenową oraz dwa nurkowania OW demonstrując umiejętność nauczania zgodną z IANTD Standards.

c. Zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem minimum 80%.

D. Wymagania sprzętowe

1. Sprzęt według wymagań dla szkolenia IANTD CCR Diver jest obligatoryjny.

2. IANTD CCR-specific Diver Student Kit.

a. (RB) Karty ćwiczeń: IANTD “S” drill chart C-3401 oraz Rebreather Skills Sheets C-3400 1&2.

3. Posiadanie lub nieograniczony dostęp do CCR, którego dotyczy certyfikacja.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak dla szkolenia IANTD CCR Diver.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Zgodnie z wymogami dla Advanced EANx Instructor oraz dodatkowo nauczanie na jednym kursie CCR w ciągu roku.

G. Zajęcia praktyczne

1. Ćwiczenia zgodne z programem IANTD Rebreather Diver.

2. Asysta w co najmniej jednym kursie IANTD Rebreather Diver.

3. Zaliczenie testu sprawności fizycznej instruktora przy użyciu CCR.

4. Wykonanie wszystkich ćwiczeń w wodzie zgodnie ze standardami Rebreather Diver Standards.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności