Advanced Recreational Trimix Supervisor

Advanced Recreational Trimix Supervisor

A. Cel szkolenia

1. Program stanowi kontynuację kształcenia dla osób chcących nadzorować nurków IANTD na poziomie : IANTD Open Water Diver, IANTD EANx Diver, IANTD Advanced EANx Diver, oraz IANTD Deep Diver. Dive Master może uczyć kursu Snorkel Skin Diver. Dive Master, który spełni wymagania punktu 2 Programu, może nauczać kursu IANTD OW Free Diver. Jeżeli IANTD Divemaster ma licencję Recreational Trimix i / lub Advanced Recreational Trimix może nadzorować te kursy oraz otrzymać certyfikat Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix Supervisor.

2. IANTD Divemaster może nadzorować, wspierać oraz asystować przy wszystkich programach szkoleniowych IANTD, jednakże sam nie może prowadzić ćwiczeń, chyba że pod kontrolą odpowiedniego Instruktora IANTD.

3. Dive Master posiada kwalifikacje do planowania oraz wykonania procedur ratowniczych, odpowiednich dla danego poziomu nurkowania.

4. Po zakończeniu szkolenia absolwenci mogą prowadzić te rodzaje aktywności nurkowej, w ramach których przeszli odpowiedni trening. Gdy warunki są trudniejsze od dotychczas spotykanych na treningu, należy wcześniej przeprowadzić rekonesans.

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Advanced EANx lub IANTD Advanced Recreational Trimix Diver , Diver First Aid, Oxygen Provider oraz Rescue lub stopień równoważny (w tym przypadku CPR i Oxygen Provider musi być aktualne w ciągu ostatnich dwóch lat). Zalecane jest posiadanie uprawnień w dwóch dowolnych Programach Specjalizacyjnych IANTD.

2. Kandydat musi mieć udokumentowane przynajmniej 60 wykonanych nurkowań.

3. Ukończone 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Wykłady teoretyczne ilustrowane “IANTD Course-specific Slides” z zakresu IANTD Divemaster Student Kit.

2. Program składa się z minimum 175 minut czasu dennego, podczas którego kandydat musi asystować

przy nurkowaniach lub ćwiczeniach, prowadzonych zgodnie ze standardami IANTD, pod nadzorem Instruktora IANTD.

3. Zaliczenie wykładów z użyciem IANTD Dive Master Manual, przegląd Standardów i Procedur IANTD, zaliczenie egzaminu pisemnego z wynikiem minimum 80%.

4. Aby zakwalifikować się do nauczania kursu Free Diver course, kandydat na Dive Mastera musi zademonstrować zdolność zanurkowania na bezdechu do 15 metrów – przez wykonanie takiego nurkowania lub przepłynięcie w basenie 36 metrów pod wodą.

5. Stworzenie Planu Ratunkowego oraz analizy ryzyka dla sytuacji zadanej przez instruktora.

6. Kandydaci muszą zademonstrować wszystkie ćwiczenia z zakresu Open Water Diver – wykonane z najwyższą precyzją.

7. Kandydaci muszą zaprezentować kompetencje oraz wiedzę w zakresie nurkowania, umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach. Może to obejmować:

a. Głębokość ponad 21 m.

b. Ograniczoną widzialność pod wodą.

c. Nadzór nad różnej wielkości grupą o różnych umiejętnościach.

d. Obsługa sprzętu.

e. Prądy morskie.

f. Warunki na powierzchni.

g. Temperatura wody.

8. Kandydaci muszą wykazać umiejętności w planowaniu oraz prowadzeniu nurkowań wykraczających poza rekreacyjny limit głębokości (ponad 30 m) w warunkach lokalnych.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Dive Master Student Kit.

2. Jeden z automatów musi mieć wąż o długości minimum 1.5 metra (przy czym rekomendowana jest większa długość). Rebreather musi być wyposażony w odpowiednią ilość gazu ucieczkowego.

3. Sprzęt zgodny z wymaganiami dla nadzorowanego rodzaju szkolenia.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Dla DM i Cavern DM – Żadne nurkowanie nie może być wykonane na głębokości większej niż 39m.

2. Advanced EANx Supervisor – Żadne nurkowanie nie może być wykonane na głębokości większej niż 42 m.

3. Advanced Recreational Trimix Supervisor – Żadne nurkowanie nie może być wykonane na głębokości większej niż 48 m.

4. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne muszą być wykonane.

F. Wznowienie certyfikatu

1. Coroczne asystowanie przynajmniej przy dwóch kursach IANTD.

2. Coroczne wykonanie przynajmniej 12 nurkowań, podczas których nie pełni się roli Divemastera.

3. Posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz opłaconych składek członkowskich IANTD.

G. Zajęcia praktyczne

1. Zajęcia w wodach ograniczonych muszą zostać ukończone zanim przystąpi się do nurkowań w wodach

otwartych.

2. Aby zakwalifikować się do nauczania kursu Free Diver course, kandydat na Dive Mastera musi zademonstrować zdolność zanurkowania na bezdechu do 15 metrów – przez wykonanie takiego nurkowania lub przepłynięcie w basenie 36 metrów pod wodą.

3. Przepłynięcie w symulowanej sytuacji braku powietrza dystans 18m i rozpoczęcie procedury dzielenia

się gazem. Kontynuując płynięcie przez kolejne 10min zachować prędkość 15m na minutę.

4. Poprawne zademonstrowanie wyciągnięcia nurka z głębokości 6m na powierzchnię, włączając w to zdjęcie sprzętu. Holowanie nurka na dystansie 30m z symulowanym sztucznym oddychaniem. Zarządzanie sytuacją awaryjną/wypadek, w tym koordynacja działania ze służbami ratowniczymi.

5. Zademonstrowania umiejętności w nawigacji podwodnej, instrumentalnej i naturalnej, prowadzenie grupy.

6. Sprawne przedstawienie ćwiczeń z zakresu kursu Open Water,  Deep Air oraz Adanced EANx Diver.

7. Asystowanie przy ćwiczeniach szczegółowo omówionych w każdym z programów.

8. Ćwiczenia w wodzie nr 3 i 4 z Advanced Nitrox Instructor Watermanship Evaluation. (minimum zaliczające32 punkty)

9. Planowaniew nurkowania, przygotowania, prowadzenie. Kontrola grupy, realizacja planu.

a. Wybór miejsca, przy wzięciu pod uwagę warunków oraz umiejętności uczestników.

b. Plan ratunkowy, przygotowanie sprzętu.

c. Obliczenia dekompresyjne, limity czasu.

d. Pomoce przy zanurzaniu/wynurzaniu.

e. Limity ogólne.

f. Używania boi oraz flag.

g. Briefing przed nurkowaniem.

h. Kontrola sprzętu przed nurkowaniem.

i. Kontrola wchodzenia do wody i zanurzenia.

j. Monitorowanie planu oraz warunków.

k. Kontrola poziomu stresu.

l. Identyfikacja niebezpieczeństw.

m. Właściwa reakcja na problem oraz sytuacje awaryjne.

n. Kontrola wynurzenia i wyjścia z wody.

o. Debriefing, inne procedury po nurkowaniu.

p. Nadzór nad fazą desaturacji (unikanie potencjalnego ryzyka – wysokość, wysiłek fizyczny)

q. Utrzymanie sprzętu po nurkowaniu.

r. Właściwa dokumentacja nurkowania.

Cena: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności