Technical Instructor

Technical Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest przekazanie pogłębionej wiedzy na temat EANx, tlenu i ich zastosowań w nurkowaniach technicznych.

2. Instruktorzy techniczni (Technical Instructors) mają przygotowywać nurków do stosowania standardowych mieszanek nitroksowych jako gazu dennego, gazu podróżnego i gazów dekompresyjnych.

3. Instruktorzy techniczni mogą prowadzić programy od Open Water Diver do Technical Diver.

4. Instruktorzy Technical Cave, Technical Wreck i Technical Rebreather są instruktorami technicznymi posiadającymi dodatkowe uprawnienia do prowadzenia tych specjalistycznych programów.

B. Wymagania wstępne

1. Aktywny status instruktora IANTD Advanced EANx i IANTD Technical Diver lub równoważny.

2. Przeprowadzonych minimum 3 szkolenia Open Water, 3 Advanced Open Water, 3 EANx, oraz 3 Advanced EANx Diver.

3. Minimum 2 lata stażu instruktorskiego.

4. Uprzednia lub przeprowadzona w ramach szkolenia asysta przy jednym kursie.

5. Zalogowanych 350 nurkowań, z czego co najmniej 100 głębszych niż 39 msw i co najmniej 30 na EANx lub innych mieszankach odmiennych od powietrza (wliczając w to gazy dekompresyjne).

6. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Trzydniowy kurs zaznajamiający kandydata z metodami i technikami szkoleniowymi programu IANTD

Technical Diver oraz asysta przy pełnym kursie Technical Diver przed lub w ramach samego szkolenia

instruktorskiego. W czasie kursu kandydat musi wykazać się potencjałem na dobrego szkoleniowca i

poprowadzić przynajmniej dwa wykłady.

2. Rolę oceniających pełnią Technical IT oraz Instruktor Techniczny (Technical Instructor), który

przeprowadził dotychczas minimum trzy programy Technical Diver. Oceniający muszą ocenić co

najmniej jeden z wykładów i jedną sesję w wodzie LUB, o ile kandydat był już wcześniej oceniany

przez przynajmniej jednego Instruktora Technicznego IANTD, kurs może być poprowadzony przez

jednego Technical IT.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Technical Diver Student Kit.

2. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Technical Diver, zestawy dwubutlowe są obligatoryjne.

3. Analizator tlenowy.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Liczba kandydatów przypadających na jednego IT nie może przekraczać czterech.

2. Głębokość żadnego z nurkowań nie może przekraczać 51 msw.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzenie minimum trzech szkoleń IANTD rocznie, w tym jednego programu IANTD Technical Diver, przy zachowaniu aktywnego statusu instruktorskiego.

2. Status członkowski IANTD, uiszczanie rocznej składki instruktorskiej oraz publikacja na temat techniczny lub asysta przy kursie instruktorskim IANTD.

3. Zalogowanych w ciągu roku przynajmniej 20 technicznych, trimiksowych (trimiks normoksyczny), jaskiniowych lub wrakowych nurkowań przeprowadzonych poza jakimkolwiek kursem, z wykorzystaniem EANx lub tlenu jako gazów dekompresyjnych.

4. Ubezpieczenie lub udokumentowane zabezpieczenie finansowe na minimum 1 mln. USD

G. Zajęcia praktyczne

1. Zdjęcie zestawu dwubutlowego podczas płynięcia po powierzchni i jego ponowne założenie bez widocznej zmiany tempa.

2. Nadzorowanie nurkowania, w czasie którego IT odgrywa rolę kursanta.

3. Asysta przy co najmniej sześciu nurkowaniach w ramach programu Technical Diver.

4. Wykazanie się zdolnością przekazywania umiejętności i demonstracji ćwiczeń i technik

obowiązujących w ramach programu Technical Diver, zgodnie z zaleceniami Instructor Trainera.

5. Zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń pływackich.

Obowiązujące poziomy wykonania ćwiczeń (poziom zaliczenia 72 punkty).

Ćwiczenie pierwsze (20 punktów)

Przepłynąć 900 metrów w pełnym sprzęcie z zestawem dwubutlowym i jedną butlą boczną.

Czas [mm:ss]     Punkty           Czas [mm:ss]     Punkty           Czas [mm:ss]     Punkty           Czas [mm:ss]     Punkty

25.30 lub mniej     20              29.01 do 29.20       14               31.41 do 32.00        9               32.41 do 32.50        4

25.31 do 27.00      19              29.21 do 29.40       13               32.01 do 32.10        8               32.51 do 33.00        3

27.01 do 27.30      18              29.41 do 30.00       12               32.11 do 32.20        7               33.01 do 33.30        2

27.31 do 28.00      17              30.01 do 30.20       11               32.21 do 32.30        6               33.31 do 34.00        1

28.01 do 28.30      16              30.21 do 31.40       10               32.31 do 32.40        5                ponad 34 min.        0

28.31 do 29.00      15

Ćwiczenie drugie (20 punktów)

Przepłynąć 720 metrów w ABC

Czas [mm:ss]     Punkty            Czas [mm:ss]      Punkty            Czas [mm:ss]     Punkty             Czas [mm:ss]     Punkty

17.30 lub mniej     20               20.01 do 20.20         14               21.41 do 22.05        9                 23.21 do 23.30         4

17.31 do 18.00      19               20.21 do 20.40         13               22.06 do 22.30        8                 23.31 do 23.40         3

18.01 do 18.30      18               20.41 do 21.00         12               22.31 do 23.00        7                 23.41 do 23.50         2

18.31 do 19.00      17               21.01 do 21.20         11               23.00 do 23.10        6                 23.51 do 24.00         1

19.01 do 19.30      16               21.21 do 21.40         10               23.11 do 23.20        5                  ponad 24 min.         0

19.31 do 20.00      15

Ćwiczenie trzecie (20 punktów)

Przepłynąć 18 metrów na bezdechu, poczym rozpocząć oddychanie partnerskie z drugim nurkiem, przy wykorzystaniu drugiego stopnia na długim wężu. Wciąż dzieląc się gazem przepłynąć odległość 240 metrów. Czas należy mierzyć od momentu, gdy obaj nurkowie rozpoczynają płynięcie z dzieleniem się gazem. Odjąć 5 punktów za każdą nieudaną próbę przepłynięcia 18 metrów.

Czas [mm:ss]     Punkty           Czas [mm:ss]      Punkty          Czas [mm:ss]      Punkty

8 lub mniej            20              09.31 do 09.40         14             10.21 do 10.30         6

08.01 do 08.15   19 ½             09.41 do 09.50         13             10.31 do 10.40         4

08.16 do 08.30     19               09.51 do 10.00         12             10.41 do 10.50         2

08.31 do 08.45   18 ½             10.01 do 10.10         10             10.51 do 11.00         1

08.46 do 09.00     18               10.11 do 10.20          8               ponad 11 min.         0

09.01 do 09.30     17

Ćwiczenie czwarte (5 punktów)

Przełączyć się z automatu podstawowego na zapasowy, następnie przejść na automat podstawowy i ponownie odkręcić zaworu automatu zapasowego.

Czas [mm:ss]       Punkty

45 s lub mniej          5

00.46 do 01.15        4

01.16 do 01.45        3

01.46 do 02.00        2

02.01 do 02.15        1

ponad 02.16            0

Ćwiczenie piąte (5 punktów)

Wystrzelić worek wypornościowy.

Czas [mm:ss]       Punkty

45 s lub mniej           5

00.46 do 01.15          4

01.16 do 01.45          3

01.46 do 02.00          2

02.01 do 02.15          1

ponad 02.16              0

Ćwiczenie szóste (5 punktów)

Następnie zasymulować procedurę EMS i zdjąć z poszkodowanego sprzęt. 15 punktów przyznaje się za ogólne zastosowanie procedury i technikę, wg oceny IT. Dodatkowe 5 punktów przyznaje się za zdjęcie sprzętu

poszkodowanego zgodnie z poniższą tabelą:

Czas [mm:ss]          Punkty

3 min lub mniej            5

03.01 do 03.30             4

03.31 do 04.00             3

04.01 do 04.30             2

04.31 do 05.00             1

ponad 5 min.                0

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności