Technical Cave Diver Instructor

Technical Cave Diver Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest rozwinięcie kompetencji instruktorskich do nauczenia bezpiecznego korzystania z mieszanin nitroksowych podczas nurkowania jaskiniowego. Technical Cave Diver Instructor może prowadzić wszystkie programy kursów sportowych IANTD oraz techniczne: Technical Diver, Cave Diver i Technical Cave Diver.

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Advanced EAN Instruktor z aktywnym statusem nauczania oraz IANTD Technical Diver i IANTD Cave Diver lub IANTD Technical Cave Diver, lub równoważny.

2. Przeprowadzonych przynajmniej 10 kursów nurkowania sportowego zgodnie ze standardami którejkolwiek organizacji, w tym Open Water (Nitrox), Advanced Open Water, EANx Diver, Advanced EANx Diver, Deep Diver.

3. Posiadanie minimum 150 zalogowanych nurkowań jaskiniowych.

4. Asystowanie oraz poddanie się ocenie dokonanej przez instruktora jaskiniowego (Cave Instruktor) podczas przynajmniej dwóch kursów jaskiniowych.

5. Ukończone 21 lat.

LUB

1. Stopień Introductory Cave Instruktor.

2. Przeprowadzenie przynajmniej 3 kursów IANTD Introductory Cave Diver.

3. Posiadanie minimum 350 zalogowanych nurkowań, z których przynajmniej 150 było nurkowaniami technicznymi (Cave, Wreck Penetration, Technical Diver, Normoxic Trimix, Trimix itp.) oraz przynajmniej 100 nurkowań odbyło się w jaskiniach.

4. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Program kładzie nacisk na przyswojenie metod oraz technik nauczania programu IANTD Technical Cave Divers i trwa 3 dni. Kandydaci, którzy w chwili przystąpienia do kursu są certyfikowanymi instruktorami technicznymi, mogą pominąć techniczną część IEC. Natomiast jeśli kurs ma być przeprowadzony razem z programem Cave Diver, jako częścią IEC, należy przeznaczyć dodatkowy czas na omówienie wszystkich specyficznych zagadnień IEC oraz pogłębienie umiejętności praktycznych. Przeważnie zajmuje to 2 dni więcej, celem dokładnego sprawdzenia i oceny.

2. Instruktorzy jaskiniowi NACD, NSS/CDS i CDAA itd., którzy już są instruktorami technicznymi IANTD mogą przejść unifikację poprzez wzięcie udziału w dwudniowym programie z IANTD Cave IT, polegającym na zapoznaniu się ze standardami i procedurami podczas pierwszego dnia oraz obserwacji nauczania w wodzie, podczas nurkowania w jaskini.

3. Instruktorzy NACD, NSS/CDS i CDAA itd., którzy nie są instruktorami technicznymi mogą przejść unifikację poprzez uzupełnienie braków przystępując do Technical IEC.

4. IEC prowadzone jest przez IANTD Cave IT i jednego IANTD Cave Instructor.

LUB

1. Jeśli kandydat został oceniony pozytywnie przez 3 różnych IANTD Technical Cave Instructors kontynuacja IEC może być prowadzona przez jednego Technical Cave IT.

2. Poprzez uzyskanie certyfikacji na poziomie Technical Cave Instruktor, instruktor staje się upoważniony do nauczania programów jaskiniowych oraz technicznych.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Technical Cave Diver Student Kit.

2. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Cave Diver.

3. Analizator tlenowy

E. Ograniczenia szkolenia

1. Liczba kandydatów przypadająca na jednego IT nie może przekraczać trzech.

2. Głębokość żadnego z nurkowań kursowych nie może przekraczać 51m.

F. Warunki certyfikacji

1. Ukończenie programu IANTD Technical Cave Instruktor IEC oraz zaprezentowanie bezpiecznego i

odpowiedzialnego podejścia, pozwalającego certyfikować kandydata na IANTD Technical Cave Instructor.

2. IANTD Technical Cave Instruktor może skorzystać z możliwości nauczania nurkowania jaskiniowego w sposób modułowy (Overhead Environment, Introductory Cave oraz Full Cave).

3. IANTD Cave Instruktor zachęcany jest do zostania instruktorem licencjonowanym również przez inne organizacje jak np. NACD, NSS/CDS, CDAA itd..

G. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzanie przynajmniej 2 programów IANTD Technical Diver rocznie lub współuczestniczenie w prowadzeniu minimum 3 kursów IANTD Technical Diver, włączając w to asystę przynajmniej przy jednym kursie IANTD EANx Cave Diver.

2. Zachowanie aktywnego statusu członkowskiego w IANTD oraz uiszczanie rocznej składki instruktorskiej.

3. Logowanie w ciągu roku minimum 25 nurkowań w środowisku zamkniętym, w tym przynajmniej 20 nurkowań jaskiniowych prowadzonych poza jakimkolwiek kursem.

4. Posiadanie ubezpieczenia bądź udokumentowanego zabezpieczenia finansowego na minimum 1 mln. USD.

H. Zajęcia praktyczne

1. Zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń pływackich oraz wszystkich ćwiczeń wykonywanych w wodzie, wymienionych w programie Technical Diver Instructor w dziale: zajęcia praktyczne.

2. Poprowadzenie minimum 2 nurkowań sprawdzających, z IT przyjmującym rolę kursanta.

3. Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresu programu Cave Diver wyznaczonych przez IT.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności