Kurs Instruktora Nurkowania Instructor Specjalizacji Filmowanie Podwodne

Kurs Instruktora Nurkowania Instructor Specjalizacji Filmowanie Podwodne

U/W Videography Diver (OC, RSCR, RCCR)
► PRZED ROZPOCZĘCIEM PROGRAMU SPRAWDŹ STANDARDY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE DLA DODATKOWYCH PROGRAMÓW SPECJALIZACYJNYCH IANTD (STRONA 95).
Kto może nauczać na tym kursie?
► Program U/W Videography Specialty może być prowadzony przez Instruktora U/W Videography
Specialty.
► Kurs może być także prowadzony przez Instruktora RCCR lub RSCR Rebreather lub posiadającego
wyższy poziom specjalizacji, który jest również wskazany przez IANTD World HQ jako posiadający uprawnienia do prowadzenia specjalizacji IANTD U/W Videography Specialty.
► Aby certyfikować nurka w konfiguracji bocznej (Sidemount) Instruktor musi posiadać poziom Open
Water Sidemount Instruktor lub wyższy.

A. Cel szkolenia

1. Program ma na celu wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji Podwodnego Filmowania (U/W Videography Divers) oraz przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących przeprowadzania nurkowań z
wykorzystaniem kamery video.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
a. Obieg Otwarty: kandydat musi posiadać kwalifikacje:
I. IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji;
b. Rebreather, kandydat musi posiadać kwalifikacje:
I. IANTD Recreational Rebreather Diver lub równoważny poziom licencji.
2. Wymagania w zakresie wieku:
a. Obieg Otwarty:
I. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić
zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;
II. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
► UWAGA Jr. U/W Videography Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania
Specjalizacji U/W Videography Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr. U/W
Videography Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań połączonych z videofilmowaniem pod
bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej posiadającej co najmniej licencję Open Water Diver lub wyższy
poziom certyfikacji.
b. Rebreather:
I. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
► W odniesieniu do tego Programu mogą się pojawić inne wymagania wstępne określone dla danego Regionu zatwierdzone pisemnie przez Training Directora lub wskazane przez Regionalnego Licencjobiorcę IANTD
(wyznaczonego przez niego Regionalnego Training Directora IANTD).

C. Program szkolenia

1. Jeśli podczas programu student korzysta z Zeszytu Ćwiczeń Studenta odpowiedniego dla określonego rodzaju
szkolenia, to użycie prezentacji opracowanej dla tego szkolenia jest opcjonalne. Przed rozpoczęciem ćwiczeń
praktycznych w wodzie uczestnik kursu musi opanować cały materiał zawarty w Zeszycie Ćwiczeń Studenta
oraz wypełnić zamieszczone w nim testy (jeśli jest to adekwatne).
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno odpowiedniej prezentacji oraz Zeszytu Ćwiczeń
Studenta.
2. Wszystkie ćwiczenia praktyczne w wodzie muszą być wykonywane do momentu prawidłowego opanowania ich
przez studenta.
3. Program szkolenia musi obejmować:
WERSJA 22.1.0 115
SPORT AND TEK LITE DIVE STANDARDS & PROCEDURES
a. Zajęcia teoretyczne.
I. Terminologię i dziedziny podwodnego videofilmowania
II. Procedury podczas wykonywania nurkowań połączonych z videofilmowaniem
III. Sygnały.
b. Nurkowanie(a) w wodach ograniczonych
c. Nurkowania w wodach otwartych.
I. Konieczną częścią tej Specjalizacji jest zarządzanie stresem.

D. Wymagania w zakresie sprzętu i materiałów szkoleniowych

► UWAGA: (RB) Nurkowie rebreatherowi na wszystkich poziomach kursów muszą posiadać tabelę IANTD CCR
Diver “S” Drill C-3401.
► UWAGA: Nurkowie oraz Instruktorzy/profesjonaliści IANTD muszą spełniać wszystkie wymagania sprzętowe
dla Programów Sportowych IANTD.
► UWAGA: Sprzęt używany podczas tego Programu musi być odpowiedniej jakości i zostać właściwie dobrany
do warunków środowiskowych.
1. Rebreather:
a. (RB) Kandydat musi mieć butlę bailoutową o pojemności co najmniej 4 litrów (30 stóp sześciennych).
► UWAGA: Stosowanie długiego węża na butli bailoutowej jest uzależnione od decyzji Instruktora.
► UWAGA: W odniesieniu do tego Programu mogą się pojawić inne wymagania sprzętowe określone dla danego Regionu zatwierdzone pisemnie przez Training Directora lub wskazane przez Regionalnego Licencjobiorcę
IANTD (wyznaczonego przez niego Regionalnego Training Directora IANTD).

E. Ograniczenia szkolenia

1. Maksymalna ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora:
a. Obieg Otwarty:
I. Ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora nie może być większa niż czterech (4).
► UWAGA: Ilość ta może być zwiększona o dwóch (2) studentów jeśli podczas zajęć Instruktorowi
asystuje wykwalifikowany Supervisor IANTD, przy czym maksymalna ilość uczestników kursu podczas jednych zajęć nie może przekraczać 6 studentów.
b. Rebreather:
I. Ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora nie może być większa niż czterech (4).
► UWAGA: Ilość ta może być zwiększona o dwóch (2) studentów na każdego asystującego Supervisora Rebreatherowego IANTD, przy czym maksymalna ilość uczestników kursu podczas jednych zajęć
nie może przekraczać sześciu (6) studentów.
2. Program musi obejmować:
a. Minimum 90 minut czasu dennego podczas nurkowań w wodach otwartych.
b. Co najmniej dwa (2) nurkowania ze sprzętem SCUBA.
► UWAGA: Jeśli wymagania odnośnie czasu dennego i opanowanych umiejętności zostaną spełnione
wcześniej, Program można zakończyć po wykonaniu dwóch (2) nurkowań ze sprzętem SCUBA.
3. Podczas żadnego nurkowania w ramach tego kursu maksymalna głębokość nie może przekroczyć ograniczeń
wynikających z poziomu certyfikatu dotychczas posiadanego przez nurka.
► UWAGA: W odniesieniu do tego Programu mogą się pojawić dodatkowe ograniczenia określone dla danego
Regionu zatwierdzone pisemnie przez Training Directora lub wskazane przez Regionalnego Licencjobiorcę
IANTD (wyznaczonego przez niego Regionalnego Training Directora IANTD).

F. Ćwiczenia praktyczne w wodzie

1. Wejście do wody i wyjście z wody;
2. Sprzęt główny i zapasowy używany podczas nurkowań U/W Videography;
3. Techniki i umiejętności wymagane podczas nurkowań U/W Videography;
4. Procedury nurkowe;
116 WERSJA 22.1.0
International association of nitrox & technical divers
5. Nawigacja;
6. Sygnały i sposoby komunikacji podczas nurkowań U/W Videography;
7. Procedury dotyczące przystanków bezpieczeństwa;
8. Planowanie oraz procedury;
9. Organizacja zespołów partnerskich;
10. Popularne ryzyka/problemy;
11. Procedury w sytuacjach awaryjnych;
12. Kontrola pływalności;
13. Obsługa sprzętu po nurkowaniu;
14. Konserwacja sprzętu do podwodnego videofilmowania po zakończeniu nurkowania, dalsze działania i podstawy
edycji materiału video nagranego pod wodą.
15. (OC) Przeprowadzenie ćwiczenia dzielenia się gazem podczas wynurzania oraz ustalenie dodatniej pływalności
po dotarciu na powierzchnię;
16. (RB) Przeprowadzenie wynurzenia z użyciem butli bailoutowej oraz ustalenie dodatniej pływalności po dotarciu
na powierzchnię;
17. (RB) Jeśli szkolenie odbywa nurek na poziomie Recreational Rebreather Diver, należy powtórzyć wszystkie procedury działania w sytuacjach awaryjnych nauczane w ramach programu Rebreather Open Water Program;
18. (RB) Jeśli szkolenie odbywa nurek na poziomie Rebreather Diver, należy powtórzyć wszystkie procedury
działania w sytuacjach awaryjnych nauczane w ramach programu CCR lub SCR Diver Program.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Praca instruktora nurkowania jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga, odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca jako instruktor nurkowania to wymarzone zajęcie dla Ciebie.

Marzysz o nauczaniu nurkowania, chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Jesteśmy profesjonalną szkołą instruktorów nurkowania. Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę. Wyróżnia nas to, że nas kurs koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie, a nie jedynie na przygotowaniu do zdania egzaminu. Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat aby zostać instruktorem i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania.

Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej. Nasza szkoła zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych. Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych.